H.H Jagat Guru Govardan Pitadishwar Swami Shri Niranjan Dev Tirth ji Maharaj, Puri, India
Workshop about Corruption Free India
Shri Lakshchandi Mahayagya


Param Pujya Swami
Shri Prakhar ji Maharaj

Contact Us

Contact Person

Shri Prakhar Paropkar Mission Trust
Shri Vishvanath Dham Aashram
Shankaracharya Marg, Shiv Nagar, Bhupatwala,
Haridwar 249410
Uttarakhand, INDIA

Priyanka Kanodia
Personal Assistant & Disciple of Swami Shri Prakhar Ji Maharaj

Contact Number: +91-9044242162, +91-9412071823
Email:jimaharajprakhar5@gmail.com