H.H Jagat Guru Govardan Pitadishwar Swami Shri Niranjan Dev Tirth ji Maharaj, Puri, India
Workshop about Corruption Free India
Shri Lakshchandi Mahayagya


Param Pujya Swami
Shri Prakhar ji Maharaj

Gallery

SHRI LAKSHCHANDI MAHAYAGYA, Varanasi, 2015 SHRI LAKSHCHANDI MAHAYAGYA, Delhi, 2014
Image will come after Yagya
SHRI LAKSHCHANDI MAHAYAGYA, KANPUR, 2011 SHRI LAKSHCHANDI MAHAYAGYA, INDORE, 2012