H.H Jagat Guru Govardan Pitadishwar Swami Shri Niranjan Dev Tirth ji Maharaj, Puri, India
Workshop about Corruption Free India
Shri Lakshchandi Mahayagya


Param Pujya Swami
Shri Prakhar ji Maharaj

Gallery

SHRI LAKSHCHANDI MAHAYAGYA, KANPUR, 2011