H.H Jagat Guru Govardan Pitadishwar Swami Shri Niranjan Dev Tirth ji Maharaj, Puri, India
Workshop about Corruption Free India
Shri Lakshchandi Mahayagya


Param Pujya Swami
Shri Prakhar ji Maharaj

Yagya Series

Kanpur, India 2011 Indore, India 2012
Delhi, India 2014 Varanasi, India 2015